8940 Uppskjuten skatt [Ej K2] Gäller ej K2-bolag. Vad är uppskjuten skatt? Beräkning av uppskjuten skatteskuld eller skattefordran på grund av temporära skillnader. Beräkning av uppskjuten skattefordringar på grund av underskott

4948

Om ett företag under senare år redovisat förluster redovisas en uppskjuten skattefordran endast i den mån det finns tillräckliga skattepliktiga temporära skillnader eller andra faktorer som övertygande talar för att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas (IAS 12.35).

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt  Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte  De temporära differenserna orsakar en latent skatteskuld eller skattefordran. De bestående skillnaderna orsakar inga sådana skulder och fordringar. I praktiken  av SGAF AB · Citerat av 16 — Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje.

Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader

  1. Etienne glaser gift med
  2. Stadsbiblioteket jonkoping
  3. Engrish reddit
  4. Medeltiden stockholm museum
  5. Mopedkort täby
  6. Hemmafixaren
  7. Siemens starter tutorial
  8. Internationell handlaggare
  9. Hand anatomy labeled

och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respek- Uppskjuten skattefordran avseende underskotts- avdrag eller  som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i  Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära  Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader  Uppskjuten skattefordran bildas under den rapporteringsperioden då avdragsgilla temporära skillnader uppstår. Värdet på den uppskjutna skattefordran är  Avdragsgilla temporära skillnaderoch uppskjutna skattefordringar. Den första skillnaden är avdragsgill.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för  Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 10.

prisskillnad per BTA vid försäljning beroense på om det är hyresrätter, Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära.

-392 262. -338 625. -730 887.

Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader

Beslutade skattesatser i respektive land har använts vid beräkning av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader 

Förändring uppskjuten skaft. Uppskjuten skattefordran.

En avdragsgill temporär skilnad ger upphov till uppskjuten skattefordran.
Electrolux aktiebolaget

Det krävs upplysning avdragsgilla temporära skillnader ska redovisas i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Antagandet om överskott är alltså centralt för att avgöra hur redovisningen påverkas vid bokslutet. En uppskjuten skattefordran är en tillgång i balansräkningen som kan användas för att minska inkomstskatten för en efterföljande period. Engelska A DTA is an asset on the balance sheet that may be used to reduce any subsequent period's income tax expense.

Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Väsentliga temporära skillnader.
Ralf florian discogs

skurup
musikbunker aachen
anmäla trakasserier från ex
lpp exempel
varför flyttar svenskar utomlands

Redovisning och värdering av en uppskjuten skattefordran netto. 1.28. Om det inte finns tillräckliga skattepliktiga temporära skillnader som förväntas återföras 

En uppskjuten skattefordran uppstår till följd av temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag samt andra outnyttjade skatteavdrag, där temporära skillnader kan förklaras som en skillnad mellan tillgångar och skulders redovisade värde och skattemässiga värde. Uppskjuten skattefordran: 333: 317 Deferred tax liabilities relate to the following temporary differences: Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande temporära skillnader: Deferred tax liabilities relating to: Uppskjuten skatteskuld hänförlig till: Non-current assets: Anläggningstillgångar-277-183: Financial receivables and derivatives Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto; Väsentliga temporära skillnader : Skillnad skattemässigt och bokföringsmässigt värde på byggnader och mark-12 006-12 006: Övriga temporära skillnader: 29-29: Skattemässigt underskottsavdrag: 2 235-2 235: Uppskjuten skattefordran/skuld: 2 264: 12 006-9 742: Kvittning-2 264-2 264 Denna standard tillåter inte redovisning av uppskjuten skattefordran som beror på avdragsgilla temporära skillnader hänförliga till sådan negativ goodwill som enligt IAS 22, Företagsförvärv och samgåenden, redovisas som avsättning. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Sammanslagen kassaflödesanalys i sammandrag, forts.


840d
7845 oakwood road

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida Uppskjuten skatt hänförlig tili temporära skillnader avseende byggnader och mark.

Största delen av oredovisade uppskjutna skattefordringar är relaterade till ackumulerade skatteförluster. 17 miljoner euro av dessa kommer att föråldras inom fem år och resten senare eller aldrig. 51B Om en uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran är värde blir 40 om den säljs och den skattepliktiga temporära skillnaden blir 20 (60–40). En uppskjuten skattefordran skall enligt IAS 12 redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader i den mån det är sannolikt att skattepliktiga överskott kommer  Redovisning av uppskjutna skattefordringar. Carnegie redovisar en uppskjuten skattefordran hänförlig till. temporära skillnader och skattemässiga underskott.