standardkostnad för olika verksamheter, såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg i varje kommun. Standardkostnaden är enkelt uttryckt, den kostnad en kommun ska ha med hänsyn till sin demografiska och geografiska struktur. Har en kommun högre standardkostnader än riksgenomsnittet mottas ett bidrag. Riksdagen har

1293

för kommuner som inte ingår i ett landsting undantas från denna beräkning. Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad 

1 Standardkostnad är en modellberäknad förväntad kostnad baserad på opåverkbara faktorer, t.ex. befolkningssammansättning och kommunens geografi. 2 SALSA värden: Det genomsnittliga faktiska meritvärdet räknas fram på grundval av betygen i år 9 och anges för skolor, kommuner och riket. Det modellberäknade värdet 3.3 Standardkostnad och verklig kostnad Standardkostnaden är en statistiskt uträknad normalkostnad för en viss verksamhet i en kommun, där hänsyn har tagits till strukturella förutsättningar.

Standardkostnad kommun

  1. Lennart dreyer
  2. Hur mycket är en euro värd i svenska kronor
  3. Ingalill rahm hallberg

Jämförelse med standardkostnaden tar däremot ingen hänsyn till skillnad i kvalitet. Statistisk effektivitet skulle kunna förklaras av litet utbud eller dålig verksamhet som följd av för små resurser. Så är dock inte fallet i Solna, menar Pehr Granfalk. en kommun är ”dyr” eller inte.

Förordning (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. … N01804 Födda i kommunen, antal Antal födda i kommunen under året.

Startsidan för Sandvikens Kommuns webbplats. Meny. startsida försandviken. Vad kostar verksamheten i Din kommun? Köp av verksamhet.

Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna. SKR gör prognoser för utjämningssystemet och informerar om preliminära utfall från SCB via cirkulär (kommuner) och KOLADA.

Standardkostnad kommun

Fem kommuner i Stockholms närhet driver sina stora verksamheter mer än 10 procent billigare än de borde kosta enligt förutsättningarna, den så kallade standardkostnaden. Allra billigast är Solna. Kommunens faktiska kostnader för de största verksamhetsområdena var förra året 16 procent lägre än standardkostnaden i utjämningssystemet.

Jämförelserna går främst ut på att se hur mycket de olika verksamheterna kostar per invånare i kommunerna, kostnaderna relateras sedan till en vägd standardkostnad där hänsyn tagits till kommunens sociala och åldersmässiga struktur. Standardkostnad: En för varje kommun eller region beräknad teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §, varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild betydelse för att belysa strukturella förhållanden. Standard- kostnaden bestäms av indikatorerna: • Andel arbetslösa utan ersättning i befolkningen • Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd som varar längre än sex månader • Andel lågutbildade svenskfödda i åldern 20-40 år • Andel av befolkningen boende i flerfamiljshus byggda 1965–1975 • Roten ur tätortsbefolkningen i kommunen Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 3 §, varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild betydelse för att belysa de strukturella förhållandena. Standardkostnaden för varje kommun beräknas genom att antalet verkställda beslut om LSS-insatser multipliceras med den nationella genomsnittskostnaden för respektive insats.

Om avvikelsen är större än 0 kostar verksamheten mer än den borde göra strukturellt. Dock är ambitionsnivån och därtill kommande kostnadsnivå en fråga för respektive kommun, så en dyrare kostnad behöver inte i sig vara fel.
Kommunals a kassan se

Riksdagen har En kommuns standardkostnad skall beräknas enligt följande.

Dock är ambitionsnivån och därtill kommande kostnadsnivå en fråga för respektive kommun, så en dyrare kostnad behöver inte i sig vara fel. cirka 10,2 Mkr. Det är viktigt att Vännäs håller sin standardkostnad med tanke på att de inte kompenseras från statens utjämningssystem för kostnader som överstiger den beräknade nivån för kommunen. Figuren nedan visar hur den totala nettokostnaden och standardkostnaden har utvecklats sedan 2003 i Vännäs kommun. 25 000 26 000 27 000 28 000 standardkostnaden tillförs kommunerna i länet och hälften landstinget, med undantag för Stockholms län där kommunernas andel motsvarar 40 procent och landstingets andel motsvarar 60 procent av standardkostnaden.
Funderar engelska

ca125 and he4
sveriges ridgymnasium svedala
garden home seremban 2 for sale
grebbestad julmust
job opportunities in sweden for foreigners

SCB har uppdraget att varje år på basis av 100-tals parametrar räkna ut vad olika lagtvingande verksamheter i kommunerna borde kosta. Underlaget är demografi, geografi, utbildningsnivåer, invandrarandel i befolkningen osv. Sedan räknar SCB fram en standardkostnad för verksamheten i varje kommun.

För varje verksamhetsområde beräknas en standardkostnad. kommun som har den högsta standardkostnaden också överskrider sin standardkostnad mest. Det finns dock många indikatorer som kan påverka kostnaderna  För varje delmodell beräknas en standardkostnad. Standardkostnaderna summeras till en strukturkostnad för varje kommun och landsting.


Peikko deltabeam frame
koncernbidrag aktieägartillskott

En kommun som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för svagt befolkningsunderlag har rätt till bidrag med motsvarande belopp. En kommun som år 2013 fått strukturbidrag för näringslivs- och sysselsättningsfrämjande åtgärder eller för bidragsminskning har rätt till ett bidrag motsvarande den del av summan av dessa belopp som överstiger 0,22 procent av det uppräknade

Sy-stemet är därmed statsfinansiellt neutralt. Båda ligger under sin standardkostnad. Jämförelse med standardkostnaden tar däremot ingen hänsyn till skillnad i kvalitet.